Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

2016 - 2018 RAP - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

01.6.2016 - 03.7.2017

 

NAVODILA S PREDMETNIKOM

Usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije sestavljajo trije deli –   uvodni seminar, prva (generična) stopnja in druga (zaključna) stopnja izobraževanja in usposabljanja s področja psihoanalitičnih teorij, metod in tehnik psihoterapije.

Uvodni seminar sestavlja pet modulov v obliki predavanj, seminarjev in vaj s področja osnovnih poglavij psihoterapije, z dodano kratko analitično skupinsko izkušnjo. Namenjen je vsem, ki so končali 2. stopnjo fakultetnega študija in jih zanimajo sodobna znanja s področja znanstveno utemeljene psihoterapije. Dobrodošel je tudi poklicnim kategorijam, ki pomagajo otrokom, odraslim in starostnikom s prilagoditvenimi težavami in razvojnimi modifikacijami in si želijo poglobiti svoja poklicna znanja in veščine (zdravnika, psihologa, socialnega delavca, socialnega pedagoga…), z razvojno analitičnim in globinsko psihološkim razumevanjem človekove narave. Uspešno končan uvodni seminar predstavlja tudi enega od osnovnih pogojev za nadaljevanje študija na prvi stopnji.

Na prvo stopnjo študija in usposabljanja se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili uvodno stopnjo ali pridobili primerljiva znanja in izkušnje ter izkazali osebno primernost. Prvo stopnjo izobraževanja in usposabljanja tvori šest modulov iz RAP. Vključuje že aplikacijo razvojno analitičnih metod in tehnik, ki jih lahko edukanti s pridom uporabljajo v okvirih svojih poklicnih storitev - psihiatričnih ali drugih zdravstvenih obravnav, (klinično)psiholoških obravnav in intervencij, socialno varstvenih storitev, (šolsko) svetovalnih ukrepov itn. Z zaključkom študija in usposabljanja na prvi stopnji kandidat ne nadgradi formalno svojega poklica s polno poklicno kvalifikacijo psihoterapevta, integrira pa temeljne koncepte analitičnega razumevanja osebnosti, generične metode in tehnike obravnavanja v spekter svojih poklicnih storitev. Pridobi si tudi možnost nadaljevati študij na drugi stopnji.

Študij in usposabljanje iz RAP na drugi stopnji sta namenjena vsem tistim strokovnjakom s fakultetno diplomo, ki so absolvirali prvo stopnjo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja iz analitične psihoterapije, izkazali osebno primernost in želijo nadaljevati proces v smeri pridobivanja kompetenc avtonomnega visoko strokovnega poklica psihoterapevta preko tega izbranega pristopa. Drugo stopnjo tvori pet modulov predavanj, seminarjev in vaj iz vsebin, ki predstavljajo okvire RAP, enega najbolj integracijskih pristopov psihoanalitične psihoterapije.

Zaključek izobraževanja in usposabljanja vključuje delo na zaključni klinični nalogi z zagovorom pred komisijo, kandidati pa morajo izpolniti tudi standarde dela pod supervizijo in izpeljati osebno analitično izkušnjo kot to določajo kriteriji podlag za zakon o psihoterapiji.

Študij je organiziran v obliki modulov in ne po principu študijskih let in letnikov, zato, da omogoča udeležencem napredovanje v lastnem tempu, po svojih možnostih. Kandidat se vpisuje v module glede na logistiko organizacije študija, ob upoštevanju svojih pogojev. Posamezniku, ki izpolnjuje del kriterijev za vpis v uvodni seminar, prvo ali drugo stopnjo, se lahko predpiše tudi diferencialni modul kot pogoj za vpis.


UVODNI SEMINAR

Obseg: skupno število: 132 ur oz. 5,28 Kt

Vstopni pogoji:

 • Zaključen fakultetni študij na 2. bolonjski stopnji;
 • Uvodni sprejemni intervju.

Cilji:

Uvodni seminar vsebuje znanja in izkušnjo terapevtskega odnosa, terapevtske komunikacije in senzibilnosti za psihološko plat težav, povezano z razvojnimi problemi in nalogami. Vsakogar, ki poklicno dela z ljudmi, obogati z izkušnjami za izvajanje svojih poklicnih storitev.

Priznavanje in kvalifikacija:

Zaključen uvodni seminar prinaša potrdilo o opravljenem izobraževanju; predstavlja možnost nadaljevanja študija na področju (razvojne) analitične psihoterapije na prvi stopnji, če so ob tem izpolnjeni še drugi določeni pogoji. Slušatelj lahko potrdilo o zaključenem seminarju uporabi za namene napredovanja na svojem poklicnem področju (ne prinaša pa drugega poklicnega naslova ali naziva s področja psihoterapije).

Ekvivalentni študiji se priznavajo na osnovi preverjanja vsebin programov, ki jih je kandidat absolviral in  v ustreznem obsegu glede na vsebine predpisanih modulov.

STRUKTURA USPOSABLJANJA

1. MODUL: Izbrana poglavja iz socialne psihologije: obseg: 12 ur (048 Kt)

2. MODUL: Izbrana poglavja iz razvojne psihologije: obseg: 36 ur (0,96 Kt)

3. MODUL: Nevrobiološke osnove človekovega uma: obseg: 12 ur (0,96 Kt)

4. MODUL: Poglavja iz psihopatologije in psihologije abnormnosti: obseg: 24 ur (0,96 Kt)

5. MODUL: Koncepti iz psihologije osebnosti kot paradigme psihoterapije: obseg: 24 ur (0,96 Kt)

6. MODUL: Temelji klinične psihoanalize in analitične psihoterapije: obseg: 12 ur (0,96 Kt)

12 ur vaj skupinskega dela (0,40 Kt).

Napredovanje med usposabljanjem:

Slušatelj po vsakem modulu opravi kolokvij.


PRVA STOPNJA

Obseg: skupno število 240 ur (9,60 Kt);

Vstopni pogoji:

 • Zaključen študij medicine ali 2. stopnja psihologije po bolonjskem modelu.
 • Alternativa: zaključen fakultetni študij, zaposlenost na področju t.im. pomagalnih poklicev ter zaključena uvodna stopnja študija psihoterapije z ustrezno opravljenimi kolokviji in zaključnim razgovorom oz. drugi primerljivi uvodni študiji psihoterapije (vsebine s področja psihoanalitične paradigme vključno z relacijskimi teorijami v obsegu minimalno 130 ur oz. 5.20 Kt).
 • Pozitivna ocena osebne primernosti na podlagi sprejemnega intervjuja.

Cilji:

Študij in usposabljanje na prvi stopnji vsebuje osnovna znanja s področja psihoanalitičnih teorij in konceptov, ki skupaj z analitičnimi metodami in tehnikami omogočajo temeljno psihodinamično oceno osebnostne strukture in aplikacijo intervencij na nivoju generičnih ukrepov, kar pomeni obogatitev temeljnih poklicnih storitev (bodisi zdravniških, psiholoških, socialno varstvenih, pedagoških…).

Zaključena stopnja (ob izpolnjevanju vseh pogojev) omogoča nadaljevanje študija in usposabljanja iz RAP na drugi stopnji in s tem uveljavljanja statusa poklicnega psihoterapevta.

Priznavanje in kvalifikacija:

Z zaključeno prvo stopnjo slušatelj pridobi potrdilo o zaključenem izobraževanju in usposabljanju na prvi stopnji, ki ga lahko uveljavi za napredovanje na svojem poklicnem področju, hkrati pa mu omogoča, če so ob tem izpolnjeni še drugi pogoji), vpis na drugo stopnjo programa RAP.

STRUKTURA USPOSABLJANJA:

1.MODUL: Relevantni psihoanalitični koncepti danes.

2.MODUL: Razvojne teorije.

3.MODUL: Uvod v diagnostiko v psihoterapiji.

4.MODUL: Temeljne metode in tehnike psihoanalize in analitične psihoterapije.

5.MODUL: Etika v psihoterapiji

 

PREDMETNIK 1. STOPNJE:

1.MODUL: Relevantni psihoanalitični koncepti danes.

72 ur (2,88 Kt)

1.1 Teorija gonov danes

1.2Pojem osebnostne strukture v psihoanalizi

1.3Princip socializacije in/ali razvoja adaptacijske strukture

1.4Teorije nevroz in adaptacijskih motenj

1.5Egopsihologija in koncept razvojnih deficitov ega

2.MODUL: Razvojne teorije.

48 ur (1,92 Kt)

2.1Teorija psihoseksualnega (psihosocialnega) razvoja

2.2Razvoj adaptacijske strukture ega

2.3Razvoj superega in moralni razvoj

2.4Teorija objektnih odnosov in pohod relacijskih psihoanalitičnih teorij

2.5Teorija navezanosti; navezovanje kot razvojni proces

2.6Nevroafektivna razvojna psihologija

2.7Psihoanalitična selfpsihologija in razvoj koncepta sebe in drugega

2.8Integracija psihoanalitičnih razvojnih teorij v RAP

3.     MODUL: Uvod v diagnostiko v psihoterapiji.

72 ur (2,88 Kt)

3.1Od ocene »per exclusionem« do pozitivne diagnoze v psihoterapiji

3.2Psihoterapevtski diagnostični razgovor ali intervju v analitični psihoterapiji

3.3Sullivanov usmerjeni intervju in uvedba diagnostične faze

3.4Harald Schultz-Henckejeva usmerjena anamneza in ocenjevanje  osebnostne strukture

3.5Usmerjeni intervju za otroke in mladostnike v RAP

4.MODUL: Temeljne metode in tehnike psihoanalize in psihoanalitične psihoterapije.

36r (2,40 Kt)

4.1 Komuniciranje diagnostične ocene in terapevtski dogovor

4.2Kronologija psihoanalize; modeli in koraki v oblikovanju terapevtskih intervencij

4.3Klasične psihoanalitične metode in tehnike

4.4Teoretične podlage metod in tehnik in značilnosti RAP

4.5Tehnike analiziranja odporov in transferja

4.6Dimenzije terapevtskega odnosa

4.7Analitična situacija in terapevtska scena

4.8Analitična psihoterapevtska komunikacija

4.9Specifičnosti analitičnih psihoterapevtskih pristopov pri delu z otroki in mladostniki

5.     MODUL: Etika v psihoterapiji

12ur (0.48 Kt)

1.1Mesto etike v psihoterapiji

1.2Psihoterapija kot etična praksa

1.3Posebne teme

DRUGA STOPNJA

Obseg: skupno število 264 ur (10,56 Kt)

Vstopni pogoji:

 • zaključena 1. stopnja ali drugi primerljivi študij (vsebine s področja psihoanalitične paradigme vključno z relacijskimi teorijami v obsegu minimalno 370 ur oz. 14.80 Kt).
 • pozitivna ocena osebne primernosti treh intervjuvarjev;
 • tekoče delo s strankami, klienti ali pacienti;
 • tekoč proces dela pod supervizijo;
 • tekoč proces osebne analitične izkušnje.

Cilji:

Namen usposabljanja je pridobitev znanj in veščin iz teorije, metode in tehnik razvojno analitične psihoterapije na nivoju znanstveno utemeljene poklicne psihoterapije.

Priznavanje in kvalifikacija:

Slušatelj, ki uspešno zaključi ta program, pridobi certifikat opravljenega izobraževanja in usposabljanja iz razvojne analitične psihoterapije, ki vključuje izpolnjene standarde in normative poklicnega psihoterapevta.

STRUKTURA USPOSABLJANJA:

1.MODUL: Relevantne teorije kot paradigme RAP

2.MODUL: Verifikacija razvojne analitične psihologije in dialektične zakonitosti

3.MODUL: Diagnostika v RAP

4.MODUL: Metode in tehnike RAP

5.MODUL: Raziskovanje v RAP

 

6. 

PREDMETNIK 2. STOPNJE:

1.MODUL: Relevantne teorije kot paradigme RAP

48 ur (1,92 Kt)

1.1Koncept fazne specifičnosti in teorija travme v psihoanalizi in RAP danes

1.2Intersubjektivnost kot paradigma v RAP

1.3Koncept intersubjektivnosti in pomen intersubjektivne zavesti

1.4Nevroafektivna razvojna psihologija in RAP

2.MODUL: Verifikacija razvojne analitične psihologije in dialektične zakonitosti

48 ur (1,92 Kt)

2.1Koncept razvojnih linij

2.2Teorija uma in razvojni vidiki mentalizacije v RAP

2.3Razvoj in motnje regulacije afektov

2.4Procesi navezovanja z vidika strukturiranja osebnosti in kristalizacije selfa

2.5Evolucija in dialektika kot koncept razvoja in koaktivni model psihoterapije

2.6Integracija procesov razvojnih korakov pri dojenčku in malčku

3.MODUL: Diagnostika v RAP

6o ur (2.40 Kt)

3.1Diferencialna diagnostika v RAP

3.2Funkcije ega in diferencialna diagnostika

3.3Objektni odnosi in diferencialna diagnostika

3.4Selfpsihologija in diferencialna diagnostika

3.5Psihodinamične, razvojne, strukturne in relacijske značilnosti borderline, shizoidnih in narcisistično motenih oseb

3.5 Diferencialno diagnostične značilnosti in identiteta oseb s psihozo

4.MODUL: Metode in tehnike RAP

84 ur (3.36 Kt)

4.1Specifičnosti metod in tehnik RAP

4.2RAP otrok in mladostnikov

4.3Razvojne značilnosti in RAP za osebe v letih staranja

4.4Razvojni procesi v skupinski in kombinirani psihoterapiji

4.5Vidiki RAP partnerski in družinski psihoterapiji

4.6Terapevtske intervencije pri težkih - mejnih, nemotiviranih in psihotičnih pacientih

4.7Sodobni vidiki motenj hranjenja in načini zdravljenja

4.8Nevrobiološki in psihološki vidiki odvisnosti in psihoterapevtski pristopi

4.9Nevroafektivna psihoterapija

4.10Psihoterapija kot razvojni proces psihičnih sprememb

 

5.MODUL: Raziskovanje v RAP

24ur (0,96 Kt)

5.1Metode in tehnike kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja v psihoterapiji

5.2Raziskovalni projekt, postopki in komuniciranje rezultatov

5.3Opazovanje razvoja novorojenčka, dojenčka in malčka kot raziskovalna metoda

5.4Psihološki diagnostični inštrumenti v raziskovanju v RAP

Napredovanje med usposabljanjem:

Kandidat:

 • aktivno sodeluje na teoretičnih in kliničnih seminarjih;
 • uspešno opravlja kolokvije;
 • prikaže lastne klinične primere na kliničnem seminarju in delavnicah;
 • nadaljuje s supervizijo
 • nadaljuje osebno analitično terapevtsko izkušnjo.

Edukacija se zaključuje s klinično nalogo, h kateri kandidat pristopi takrat, ko izpolnjuje vse obveznosti te edukacije in zadosti normativom in standardom supervizije in lastne terapevtske izkušnje.

K zaključni klinični nalogi lahko pristopi kdor:

 • je zaključil izobraževanje in usposabljanje na drugi stopnji in zbral (ali mu je bilo priznanih skupaj 672 ur oz. 26,88 Kt),
 • je izpolnil normativ in standard dela pod supervizijo,
 • je izpolnil standard osebne analitične izkušnje,
 • mu je priznana osebna primernost.

 

ZAKLJUČNA KLINIČNA NALOGA IZ IZOBRAŽEVANJA IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

Napotki in navodila

V zaključni nalogi slušatelj opiše in predstavi primer pacienta/ke, pri katerem/kateri je potekal psihoterapevtski proces po metodi razvojne analitične psihoterapije vsaj 200 ur. Predstavi primer zaključenega procesa. Psihoterapija mora biti redno supervizirana.

Slušatelj nalogo razdeli na več poglavij:

1.Diagnostična ocena

a.Razvojno analitični usmerjeni intervju, kjer kandidat povzame bistvena področja pacientove simptomatike, doživljanja, družinske in osebne zgodovine itd.

b.Nariše in opiše genogram.

c.Napravi dinamsko in razvojno diagnostično oceno iz podatkov, ki jih je dobil v intervjuju.

d.Predstavi prognozo in osnovna področja, kjer predvideva, da se bodo dogajale terapevtske spremembe pri pacientu.

2.Proces psihoterapije

a.Opiše začetno fazo terapije. Vzpostavljanje odnosa in zaupanja. Osrednji odpori in obrambe. Vzpostavljanje terapevtske delovne zveze.

b.Srednja faza psihoterapije. Terapevtske spremembe.

c.Zaključna faza psihoterapije. Opis separacije in individualizacije pri pacientu.

3.Posebni fenomeni:

a.Prikaz transfera. Opiše transfer in ga ilustrira z vsaj tremi svojimi intervencijami.

b.Prikaz odporov. Opiše in napiše vsaj tri svoje intervencije ob konfrontaciji in interpretaciji odporov.

c.Prikaz in analiza sanj.

4.Proces supervizije in kontratransfera

a.Opiše proces supervizije. Osrednja področja dela v superviziji in spremembe pri kandidatu.

b.Opiše kontratransfer ter način razreševanja.

5.Etične dileme in varovanje podatkov

a.Etične dileme, na katere je kandidat naletel pri delu s konkretnim pacientom.

b.Rešitve, napotki, pomoč, ki jih je poiskal za razreševanje dilem.

c.Način varovanja zaupnosti in podatkov o pacientu in psihoterapiji.

Naloga naj vsebuje vsaj ? (7000 besed, 5000?). Dialogi s pacientom naj bodo napisani tako, da je razvidno, kaj reče pacient in kaj reče terapevt. Ob opisu procesa in fenomenov, slušatelj navaja številko seanse, ki jo opisuje, da je bralcu razumljivo, kdaj v psihoterapiji se opisano dogaja.

Če kandidat citira literaturo, kar v klinični nalogi ni potrebno, potem za to uporabi način citiranja po Harvardskem sistemu.

Arhiv

2020

URNIK RAP 2020/2021 - 2. stopnja 28.9.2020 - 15.5.2021

URNIK RAP 2020/2021 - 1. stopnja 28.9.2020 - 12.6.2021

2020/2022 - Vpis v 2. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 25.5.2020 - 31.7.2020

RAP 2020/2022 Vpis v 1. stopnjo študija iz razvojne analitične psihoterapije 14.1.2020 - 15.9.2020
Novice

2018

2018/2020 - Vpis v 2. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 31.5.2018 - 23.1.2019

2017

2017/2018 - 4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije 26.10.2017 - 30.4.2018

2017/2018 - 3/1 Uvod v diagnostiko v psihoterapiji 15.6.2017 - 28.2.2018

2017 - 2/2 (RAP) Verifikacija razvojne analitične psihologije 12.1.2017 - 30.4.2017

2017 - 3/2 (RAP) Diferencialna diagnostika v RAP 12.1.2017 - 03.11.2017

2017 - 2/1 /RAP) Razvojne teorije v psihoanalizi in RAP 12.1.2017 - 09.6.2017

2016

2016/2017 - 1/2 (RAP) Relevantne teorije kot paradigme RAP 01.6.2016 - 31.1.2017

2016/2017 - 1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes 01.6.2016 - 15.3.2017

2016 - 2018 RAP - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 01.6.2016 - 03.7.2017

2015

2015 - 6/2 (RAP) Raziskovanje v RAP, 6. modul 2. stopnje 18.6.2015 - 31.12.2015

2015/2016 - 4/1 (RAP) Temeljne metode in tehnike psihoanalize in analitične psihoterapije, 4. modul 1. stopnje 18.6.2015 - 31.5.2016

2014

2014/2015 - 4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije, 4. modul 2. stopnje 03.9.2014 - 23.5.2015

2014/2015 - 3/1 (RAP) Uvod v diagnostiko v psihoterapiji, 3. modul 1. stopnje 03.9.2014 - 20.6.2015

2014 - 2/1 (RAP) Psihoanalitična razvojna psihologija, 2. modul 1. stopnje 17.1.2014 - 31.5.2014

2013

2013/2014 - 3/2 (RAP) Diagnostika v razvojni analitični psihoterapiji, 3. modul 2. stopnje 20.9.2013 - 14.6.2014

2013 - 1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes, 1. modul 1. stopnje 15.3.2013 - 07.12.2013

2013 - 5/2 (RAP) Trans-teoretična spoznanja v analitični psihoterapiji, 5. modul 2. stopnje 11.1.2013 - 18.5.2013

2012

2012 - 1/0 (RAP) Razpis za usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije, vpis v 1. modul Uvodnega seminarja 05.10.2012 - 30.6.2014

2012 - 2/2 (RAP) Nove raziskave razvojnih procesov, 2. modul 2. stopnje 28.9.2012 - 01.12.2012

2012 - 1/2 (RAP) Relevantne teorije osebnosti kot paradigme RAP, 1. modul 2. stopnje 23.3.2012 - 09.6.2012