Blog

Vpis v študij razvojne analitične psihoterapije

Poteka vpis v 1. stopnjo za obdobje 2024–2026.
Vpis je možen od februarja do septembra 2024.

Redni vpis: od  6. februarja 2024 do vključno 30. junija 2024

Zakasneli vpis: do 31. avgusta 2024.

Zamudniki:  september 2024.

 

Naslednji možni vpis bo leta 2026.

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije sestavljata dva dela – prva (teoretična) stopnja in druga (supervizijska) stopnja izobraževanja in usposabljanja s področja razvojnih analitičnih teorij, metod in tehnik psihoterapije.

 

Poudarek na 1. stopnji je na spoznavanju in razumevanju teoretičnih konceptov in teorij razvojne analitične psihoterapije. Prva stopnja izobraževanja traja dve leti v obsegu 204 ure in jo tvorijo trije moduli. Slušatelj(ica) s kolokvijem zaključi vsako študijsko leto, s pozitivno ocenjeno teoretično nalogo pa celotno 1. stopnjo.

Razvojna analitična psihoterapija je eden izmed priznanih psihoterapevtskih pristopov v okviru specializacije iz klinične psihologije. Zbornica kliničnih psihologov je dne 4. 7. 2019 izdala sklep, s katerim ugotavlja, da je izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije skladno z merili Zbornice za priznavanje psihoterapevtskih pristopov. Odredba o programu specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS, št. 71/13) v 11. členu določa, da se specializant vključi v izobraževanje v eno od psihoterapevtskih smeri in se usposobi za samostojno delo pod supervizijo. Prva stopnja razvojne analitične psihoterapije ustreza tem kriterijem.

VSTOPNI POGOJI:

 

Zaključen študij 2. stopnje psihologije po bolonjskem modelu ali študij medicine ali izjemoma s 7. stopnjo izobrazbe in strokovnim izpitom v zdravstvu, vsi pa z izkazano osebnostno primernostjo. Osebnostno primernost kandidati izkažejo z napisanim življenjepisom in motivacijskim pismom ter na podlagi sprejemnega intervjuja.

 

 

CILJI:

 

Študij in usposabljanje na prvi stopnji vsebuje znanja s področja razvojno analitičnih teorij in konceptov, kar pomeni obogatitev (klinično)psiholoških, (pedo)psihiatričnih in drugih zdravstvenih poklicnih storitev.

 

 

PRIZNAVANJE IN KVALIFIKACIJA:

 

Z zaključeno prvo stopnjo slušatelj pridobi potrdilo o zaključenem teoretičnem izobraževanju na prvi stopnji, hkrati pa mu omogoča, če so ob tem izpolnjeni še drugi pogoji, vpis na drugo stopnjo programa RAP.

 

Zaključena prva stopnja (ob izpolnjevanju vseh pogojev) zadosti kriterijem za izobraževanje iz psihoterapije za specializante klinične psihologije.

STRUKTURA USPOSABLJANJA:

 

1. MODUL: Razvojne teorije v psihoanalitični paradigmi

2. MODUL: Relevantni psihoanalitični koncepti danes

3. MODUL: Čuječnost in budistična psihologija

Predmetnik 1. stopnje:

 

1. MODUL: Razvojne teorije v psihoanalitični paradigmi (obseg: 96 ur)

1.1. Uvod v razvojno analitično psihoterapijo

1.2. Nevroafektivna razvojna psihologija

2. Teorija intersubjektivnosti

3.1. Regulacija afektov

3.2. Teorija gonov danes

4.1. Egopsihologija in razvoj adaptacijske strukture ega

4.2. Egopsihologija kot razvojna teorija

5. Teorija objektnih odnosov

6. Teorija navezanosti in navezovanje kot razvojni proces

7. Nevrobiologija navezanosti

8.1. Psihoanalitična self psihologija

8.2. Narcisizem 

 


2. MODUL: Relevantni psihoanalitični koncepti danes (obseg: 72 ur)

9. Načela psihodinamike

10. Pojem osebnostne strukture

11.1. Teorija uma in mentalizacija

11.2. Koncept uma in procesi ponotranjanja

12.1. Kontrolni in obrambno varovalni mehanizmi

12.2. Razvoj superega, moralni razvoj in razvoj spolne identitete

13.1. Psihoterapevtski proces in dimenzije terapevtskega odnosa

13.2. Nevrobiopsihologija travme

14.1. Evolucija in dialektika kot koncept razvoja

14.2. Integracija psihoanalitičnih razvojnih teorij in proces psihičnih sprememb

 

3. MODUL: Čuječnost in budistična psihologija (obseg: 36 ur)

 

 

Prva stopnja študija bo organizirana v dveh šolskih letih, 2024/2025 in 2025/2026, in sicer 17 vikendov (eno šolsko leto 8 vikendov in drugo 9 vikendov) po naslednjem urniku:

 

Petek od 15.00 do 20.00

Sobota od 9.00 do 14.00

 

Izobraževanje se začne v mesecu oktobru 2024 in zaključi maja ali junija 2026 v ritmu en vikend na mesec.

 

Študij bo potekal po platformi zoom. Predavanja bodo posneta in si posnetke lahko ponovno večkrat ogledate tudi z zamikom.

 

Možno je organizirati tudi dodatne diskusijske skupine v živo, če bo zanje dovolj interesa.

CENA IZOBRAŽEVANJA:

 

Cena izobraževanja za šolsko leto 2024/25 je 2.200,00 EUR + DDV za tiste, ki se vpišejo v rednem terminu (do 30. junija 2024).

Za zakasnele je cena 2.400,00 EUR + DDV za letnik, ter za zamudnike 2.600,00 EUR + DDV.

Celotna 1. stopnja študija traja dve šolski leti.

 

Ob vpisu je potrebno plačati 200,00 EUR + DDV za stroške obravnave pred sprejemom v študij. Tistim, ki boste vpisani v študij, se vpisnina odšteje od šolnine. Prijavite se preko spletnega portala IKPP (https://ikpp.si/product-category/strokovna-izobrazevanja/www.ikpp.si), od 6. 2. 2024 dalje. S prijavo dobite kasneje dostop do gradiva in posnetkov predavanj. 

 

Če vam študij plača delovna organizacija, potrebujete naročilnico ali pogodbo. Če plačate sami, je šolnino možno plačati v več obrokih, za katere zaprosite individualno.

 

V ceni nista zajeti supervizija in osebna izkušnja.

Ljubljana, januar 2024

 

dr. Polona Matjan Štuhec, spec.klin.psih.

organizatorka študija