Kodeks poklicne etike IKPP

KODEKS POKLICNE ETIKE SODELAVK IKPP


UVODNA DOLOČILAKodeks poklicne etike sodelavk IKPP je bil sprejet v prvi vrsti za zaščito naših pacientov, pa tudi študentov, supervizantov in drugih ljudi, ki uporabljajo naše storitve. Sodelavke IKPP ravnajo po tem Kodeksu, ko obravnavajo in zdravijo svoje paciente, ko izobražujejo in usposabljajo študente, edukante, supervizante in specializante.

Kodeks poklicne etike IKPP je pisan za ženske, ker smo trenutno tukaj zaposlene same ženske. Ostali izrazi: pacient, supervizant, edukant, študent, specializant, skrbnik, uporabljamo v Kodeksu v moški slovnični obliki, nanaša pa se na oba spola.

Kodeks poklicne etike postavlja načela poklicne etike in služi kot merilo za ocenjevanje poklicnega ravnanja sodelavk IKPP.

Načela poklicne etike sodelavk IKPP so vodila za vse zaposlene na IKPP. V Kodeksu so etična načela napisana hierarhično, vendar je treba upoštevati, da v določeni situaciji praviloma velja več etičnih načel, zato jih je treba uporabljati smiselno.

Odgovorna poklicna praksa zahteva nenehno refleksijo in premislek ter posvetovanje o lastnem etičnem ravnanju. Ta kodeks je zato vir pomembnih informacij.

Kodeks poklicne etike IKPP je zapis najpomembnejših načel, po katerih sodelavke IKPP ravnajo pri svojem delu.

Kodeks poklicne etike IKPP opredeljujejo štiri načela. Po pomembnosti si sledijo spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva, načelo kompetentnosti, načelo odgovornosti ter načelo integritete.

Strokovna sodelavka IKPP pri svojem strokovnem delu vzpostavlja poklicni odnos s posamezniki in skupinami na področjih klinično psihološke pomoči, psihoterapije, supervizije, mentorstva in poučevanja.


1. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN DOSTOJANSTVA

 

Sodelavka IKPP spoštuje ljudi in njihove osnovne človekove pravice, dostojanstvo in enakovrednost.

Načelo spoštovanja pravic in dostojanstva je bistveno načelo poklicne etike IKPP. Sodelavka IKPP ga vedno upošteva kot vodilno načelo, z izjemo tistih okoliščin, ki pomenijo očitno in neposredno ogrožanje znanega ali neznanega posameznika. 

Spoštovanje človekovega dostojanstva

Sodelavka IKPP spoštuje vse ljudi, s katerimi prihaja v poklicni odnos. Pri svojem strokovnem delu spoštuje dostojanstvo, osebnost, znanje, spoznanja, izkušnje in stroko vseh oseb, s katerimi prihaja v stik. 

Zaradi narave dela je težišče odgovornosti sodelavke IKPP spoštovanje neposredno vključenih v strokovni postopek, saj so ti bolj izpostavljeni kot posredno vključeni (širša stran, tim, javnost). Pacienti, ki so neposredno vključeni v klinično psihološki in/ali psihoterapevtski postopek so bolj ranljivi in je zanje odgovornost sodelavke IKPP praviloma večja od tiste za posredno vključene v postopek.

Sodelavka IKPP pri svojem delu spoštuje človekove pravice. Zanjo so posebno pomembne pravice do zasebnosti, samoodločanja in avtonomije. Pri opravljanju strokovnega dela jih spoštuje in ščiti. 

Sodelavka IKPP sme uporabljati samo tiste postopke in uporabljati takšne aktivnosti, za katere lahko doseže informirano privolitev in zaupanje pacienta, ki sta pomemben del teh pravic.

Človekove splošne pravice

Sodelavka IKPP zavrne sodelovanje v postopkih, ki kršijo pravne ali moralne pravice drugih ljudi.

Sodelavka IKPP zagotavlja, da pri njenem strokovnem delovanju klinično psihološka in psihoterapevtska spoznanja in veščine ne bodo namerno ali nenamerno zlorabljeni in s tem kršene človekove pravice. Zato sodelavka IKPP odkloni svetovanje, usposabljanje ali posredovanje podatkov nekomu, za katerega utemeljeno domneva, da bo uporabil to znanje, veščine ali podatke na način, ki lahko pomeni kršenje človekovih pravic. 

Enakost pravic – enakopravnost

Sodelavka IKPP enakopravno obravnava vse ljudi ne glede na raso, narodnost, spol, vero, politično pripadnost ali spolno usmerjenost. Ne dopušča, opravičuje, olajšuje ali sodeluje pri kakršnikoli diskriminaciji.

Sodelavka IKPP zavrača in preprečuje postopke, ki nepravično diskriminirajo ljudi.

Zasebnost in zaupnost

Sodelavka IKPP v poklicnem delu s pacientom, skupino pacientov, supervizanti, slušatelji ali ustanovo vzpostavi zaupni odnos.  V tem odnosu strogo spoštuje načelo poklicne tajnosti in je osebno odgovorna, da pridobiva in sporoča pacientu samo tiste podatke, ki so povezani s ciljem klinično psihološke ali psihoterapevtske obravnave. Načelo zaupnosti velja tudi po zaključenem poklicnem odnosu.

Sodelavka IKPP pozna in upošteva pravice, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v integriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov ter njihove uporabe.

Sodelavka IKPP vodi o poteku psihološke pomoči stalen, urejen, sistematičen in vsebinsko ter časovno popoln strokovni zapis obravnave (dosje) ter s tem zagotavlja kakovost in kontinuiteto strokovnega odnosa. 

Sodelavka IKPP svoje dodatne osebne zapise o obravnavi hrani ločeno. Ti niso del opisane strokovne dokumentacije in niso nikomur na vpogled.

Sodelavka IKPP je osebno odgovorna za možne napake in zlorabe klinično psiholoških podatkov in psihodiagnostičnih sredstev, če se izkaže, da je do teh napak ali zlorab prišlo po njeni krivdi.

Preden sodelavka IKPP uporabi zbrane podatke, je dolžna pacienta seznaniti z namenom uporabe podatkov. Strokovna sodelavka IKPP je dolžna pacientu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v svoj dosje.  Strokovna sodelavka IKPP mu zavrne vpogled v dosje le v primeru, ko bi bila s tem povzročena resna škoda. Pacient lahko za vpogled v dosje izbere drugo strokovno osebo izven odnosa. Podatki iz dosjeja so pacientova last.

V primeru zakonite zahteve po razkritju podatkov, sodelavka IKPP dostop do podatkov iz zdravstvene dokumentacije in sporočanje smiselno omeji in razkrije samo vsebine, ki so neposredno povezane z zakonito zahtevo in za katere ima pacientovo pisno soglasje.

Kadar zakon določa razkrivanje podatkov in gre za jasno in neposredno nevarnost, ki preti posamezniku, sodelavka IKPP za razkrivanje relevantnih podatkov tretji strani ne potrebuje pacientovega soglasja. Sodelavka IKPP o tem pacienta obvesti.

Če pacient ne more samostojno presojati, ima skrbnik pravico do vpogleda v dosje in do morebitne potrebne spremembe v dosjeju.

Sodelavka IKPP je osebno odgovorna za varno in zaupno shranjevanje in uporabo vseh podatkov o pacientu v kakršnikoli obliki.

Ko sodelavka IKPP poroča, informira, pojasnjuje ali objavlja karkoli, kar se nanaša na njene paciente, poskrbi za smiselne omejitve podatkov in za njihovo anonimnost.

Kadar namerava sodelavka IKPP pri objavljanju strokovnih del uporabiti primere iz prakse, mora zagotoviti popolno anonimnost pacienta. Za objavo podatkov, po katerih bi bilo kakorkoli možno pacienta prepoznati, mora prej pridobiti njegovo pisno informirano privolitev. Soglasje mora pridobiti tudi v primeru, ko je sodelavka IKPP zagotovila anonimnost in delo objavlja za širši krog bralcev zunaj stroke. Ne glede na pridobljeno soglasje sodelavka IKPP ne sme objaviti podatkov, ki bi kakorkoli škodili njenemu pacientu.

  Informirana privolitev in svoboda privolitve

Strokovna sodelavka IKPP v poklicnem odnosu v največji možni meri svojemu pacientu zagotavlja odločanje o sebi, vključno odločitev o vzpostavitvi in koncu poklicnega odnosa. Osnova za pacientovo odločanje je informirana privolitev.

Strokovna sodelavka IKPP pridobi informirano privolitev svojega pacienta pred strokovno obravnavo in jo ohranja med njo. Seznani ga s potrebnimi strokovnimi aktivnostmi in etičnimi dilemami ter morebitnimi posledicami in se prepriča, da je pacient pojasnila razumel.

Ta privolitev zajema tudi pacientovo seznanjenost z načinom varovanja osebnih podatkov in hranjenja dosjejev. Pacient lahko privolitev med postopkom kadarkoli prekliče ali zahteva njegovo ponovno opredelitev.

Strokovna sodelavka IKPP mora pridobiti privolitev vseh neposredno in posredno vključenih pacientov, kadar se cilj in izid poklicnega odnosa nanašata na več pacientov. 

Strokovna sodelavka IKPP vnaprej ustrezno opredeli vsebino informirane privolitve za vsakega pacienta.

Strokovna sodelavka IKPP je posebno odgovorna za dobrobit tistih pacientov, od katerih ne more pridobiti informirane privolitve oziroma kadar je informirana privolitev pridobljena z omejitvami zaradi pacientove kronološke ali mentalne starosti in mentalnega zdravja ali omejitev, ki jih postavlja sodni proces. 


2. SKRB ZA KOMPETENTNOST


Strokovna sodelavka IKPP si prizadeva, da pri svojem delu doseže in vzdržuje najvišjo raven kompetentnosti. Pri tem se zaveda omejitev svojih kompetenc in meja svojih izkušenj. 

Opravlja samo takšno strokovno dejavnost in pri tem uporablja samo tiste klinično psihološke in psihoterapevtske metode in tehnike, za katere je izobražena s študijem, usposobljena in ima ustrezne izkušnje.

V tem načelu so opredeljeni etična zavest, omejitve kompetentnosti in omejitve strokovnih postopkov, potrebnost stalnega strokovnega razvoja in zmožnost strokovne sodelavke IKPP za opravljanje poklicnega dela.

Etična zavest

Strokovna sodelavka IKPP pozna Kodeks poklicne etike IKPP in etične cilje povezuje s svojim poklicnim delom in jih spoštuje.

Omejitve kompetentnosti

Strokovna sodelavka IKPP strokovno deluje v mejah svoje izobrazbe, usposobljenosti, izkušenj in določil Kodeksa poklicne etike IKPP. Pri svojem delu se stalno izobražuje, se aktivno udeležuje supervizije in sledi smernicam razreševanja etičnih vprašanj.

Omejitve postopkov

Strokovna sodelavka IKPP je pri izboru metod dela neodvisna in svobodna. To jo obvezuje h kritičnemu odnosu, zlasti do tistih metod, ki so pridobljene v drugačnih okoljih ali pomanjkljivo verificirane.

Strokovna sodelavka IKPP opravi samo tiste klinično psihološke in psihoterapevtske postopke, ki so nujni za potek obravnave, strokovna spoznanja in cilj strokovne pomoči.

Strokovna sodelavka IKPP pozna svoje poklicne in osebne omejitve. Kadar je potrebno, poišče nasvet in pomoč pri svojem delu ali usmeri svojega pacienta k strokovnjaku za specifično področje.

Stalni poklicni razvoj

Poklicno delo obvezuje strokovno sodelavko IKPP, da se stalno poklicno izpopolnjuje in usposablja.

Zmožnost za opravljanje strokovnega dela

Strokovna sodelavka IKPP prevzema in opravlja strokovno delo, kadar ji telesno in psihično zdravje dovoljuje in omogoča poklicno zmožnost in presojo. 


3. ODGOVORNOSTI SODELAVK IKPP


Sodelavka IKPP se zaveda svoje strokovne in poklicne odgovornosti do pacientov, institucij, skupnosti in družbe, v kateri živi in dela. 

Izogiba se povzročanju škode, za svoje delovanje je v celoti odgovorna in obenem v največji možni meri zagotavlja tudi to, da njeno strokovno delovanje ni zlorabljeno.

Splošna odgovornost

Strokovna sodelavka IKPP je odgovorna za strokovnost, kakovost in posledice svojega poklicnega delovanja.

Zagotavljanje visoke ravni strokovnega in znanstvenega dela

Strokovna sodelavka IKPP razvija in ohranja visoko znanstveno in strokovno raven svoje poklicne dejavnosti in deluje v skladu z načeli kodeksa poklicne etike. 

Odgovorna je za celovitost strokovne obravnave.

Uporaba in varovanje psihodiagnostičnih sredstev

Klinično psihološki in psihoterapevtski dosje sta del varovanega psihološkega arhiva. 

V varovanem psihološkem arhivu so hranjena tudi psihodiagnostična sredstva in drugi psihološki standardizirani pripomočki, katerih razširjanje bi občutno škodovala stroki, posamezniku ali družbi. Strokovna sodelavka IKPP je dolžna ta sredstva uporabljati in hraniti tako, da so dostopna samo strokovnim kolegom.

Strokovna sodelavka IKPP je dolžna zagotoviti, da se s psihodiagnostičnimi sredstvi ravna tako kot z gradivi zaupne narave. Psihodiagnostična sredstva in druge pripomočke za delo mora skrbno shraniti v strokovni arhiv.

Strokovna sodelavka IKPP je v celoti in edina odgovorna za vsako povzročeno škodo ali kršitev obveznosti, ki bi nastala zaradi nepravilnega in malomarnega uporabljanja psihodiagnostičnih sredstev in podatkov, ki jih je dobila z njihovo pomočjo.  

Strokovna sodelavka IKPP pri svojem strokovnem delu uporablja kakovostna psihodiagnostična sredstva, katerih lastnosti ustrezajo standardom za izdelavo, uporabo in vrednotenje klinično psiholoških testov ter drugih psiholoških merskih inštrumentov in standardom za prevajanje in priredbo psiholoških testov iz enega jezikovnega in kulturnega okolja v drugega.

Strokovna sodelavka IKPP skuša vedno izbrati najustreznejša psihodiagnostična sredstva, ki zadostijo cilju, kateremu so namenjena in ki so primerni za posameznega pacienta, pri katerih želi ta sredstva uporabiti. Vedno najprej natančno opredeli namen uporabe določenih psihodiagnostičnih sredstev.

Strokovna sodelavka IKPP vzdržuje visoke osebne standarde glede strokovnih kompetenc in uporablja le tista psihodiagnostična sredstva, za uporabo katerih je usposobljena. 

Strokovna sodelavka IKPP se zaveda, da z napačnim ravnanjem s psihodiagnostičnimi sredstvi (pri administriranju, vrednotenju in interpretaciji rezultatov) lahko povzroči nepopravljivo škodo svojemu pacientu.

Strokovna sodelavka IKPP upošteva avtorske pravice, zakonodajo in dogovore glede uporabe psihodiagnostičnih sredstev.

Izogibanje povzročanju škode

Strokovna sodelavka IKPP s svojim strokovnim znanjem svojemu pacientu ne povzroča škode. 

Posledice nepredvidene in/ali neizogibne škode čim bolj omili.

Podaljšana skrb

Strokovna sodelavka IKPP je odgovorna za izpeljavo obravnave, tudi kadar sama ne more postopka zaključiti. Izpeljavo strokovne obravnave zagotovi v sodelovanju s kolegicami ali institucijo.

Strokovna sodelavka IKPP ostaja odgovorna za pomoč svojemu pacientu tudi po končani obravnavi, če se ta ponovno obrne nanjo s problemom, povezanim s prvotno obravnavo.

Razširjena odgovornost

Kadar strokovna sodelavka IKPP vodi projekt, poučuje, opravlja mentorstvo ali supervizijo, je odgovorna za korektno znanstveno in strokovno delovanje vseh sodelujočih, vključno z upoštevanjem etičnih načel.

Razreševanje etičnih dilem

Strokovna sodelavka IKPP je pozorna na etične dileme, jih prepoznava in poskuša razreševati v skladu z načeli Kodeksa poklicne etike. Pri razreševanju dileme se posvetuje s kolegi na svojem področju ali/in zahteva pomoč Komisije za poklicno etiko kliničnih psihologov Slovenije. 


4. INTEGRITETA POKLICA


Strokovna sodelavka IKPP si prizadeva za celovitost klinično psihološke in psihoterapevtske znanosti, razvoj teorije in praktičnih izkušenj. 

V strokovnih aktivnostih je strokovna sodelavka IKPP do drugih poštena, pravična in spoštljiva.

Svojo poklicno vlogo svojim pacientom pojasni na začetku strokovnega postopka in v tej vlogi kar se da skladno deluje.


Poznavanje omejitev

Strokovna sodelavka IKPP se mora pri svojem delu zavedati svojih osebnih in poklicnih omejitev. 

V zahtevnih situacijah poišče nasvet in pomoč kolegov ali institucij.

V poklicno delo strokovna sodelavka IKPP ne vnaša svojih ideoloških, političnih in verskih prepričanj.

Verodostojnost

Strokovna sodelavka IKPP svoje poklicne kvalifikacije, izkušnje in kompetentnost objektivno in pošteno predstavi. 

Strokovna sodelavka IKPP je pri navajanju zaključkov, mnenj in ugotovitev objektivna in se zaveda omejitev stroke.

Odkritost in odprtost

Strokovna sodelavka IKPP ustvarjalno prispeva k razvoju in uporabnosti stroke. Ugotovitve in spoznanja posreduje strokovni in širši javnosti.

Strokovna sodelavka IKPP ima do javnosti aktiven odnos in stremi za tem, da je javnost objektivno obveščena o prispevkih klinično psiholoških in psihoterapevtskih spoznanj k razvoju posameznika in družbe. Pri tem se izogiba senzacionalnosti.

Strokovna sodelavka IKPP je dolžna pacienta odkrito informirati o možnih alternativnih postopkih. Pacientovo zmotno pojmovanje o strokovni obravnavi razčisti ter ponovno vzpostavi zaupanje.

Konfliktnost interesov in izkoriščanje

Strokovna sodelavka IKPP se zaveda problemov, ki jih povzroča dvojni odnos. Dolžna je preprečiti vsak odnos, ki zmanjšuje potrebno poklicno razdaljo in vodi do konflikta interesov ali do izkoriščanja pacienta.

Strokovna sodelavka IKPP poklicnega odnosa ne izkorišča za osebne, politične, verske ali druge ideološke interese in namene.

Strokovna sodelavka IKPP tudi po formalnem zaključku obravnave ne izkorišča neenakosti moči, izvirajoče iz vlog poklicnega odnosa.

Kršitve kodeksa poklicne etike

Strokovna sodelavka IKPP je ob spoznani kršitvi Kodeksa poklicne etike IKPP dolžna ukrepati. Kršitelja opozori in če je potrebno, obvesti vodstvo IKPP; Zbornico kliničnih psihologov Slovenije oziroma in Komisijo za poklicno etiko kliničnih psihologov.


SANKCIJE


V primeru možne kršitve Kodeksa poklicne etike IKPP pacient, supervizant, študent, skrbnik in kdo drug, ki je v poklicnem odnosu na IKPP, pisno obvesti vodstvo IKPP. Anonimnih prijav ni možno obravnavati.

Vodstvo IKPP v roku meseca dni razišče pritožbo in o svojih ugotovitvah pisno obvesti prijavitelja.